TƯNG BỪNG LỄ BẾ GIẢNG 2015-2016

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.Triển khai nội dung Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các nhà trường; tăng cường công tác giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học. Tăng cường giáo dục toàn diện; chú trọng đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; tư tưởng chính trị, giá trị văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm với cộng đồng xã hội cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường.

3. Tăng cường giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục văn hóa giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông và vi phạm Luật giao thông đường bộ trong học sinh, thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục an toàn giao thông năm học 2015-2016. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền nội dung về biển, hải đảo và trách nhiệm của học sinh trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam.

4. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý học sinh; phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời, phấn đấu không còn hiện tượng bạo lực học đường và các hành vi thiếu văn minh trong trường học; chú trọng công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước; triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, nghề nghiệp cho học sinh.     

5. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội, Hội; công tác tư tưởng, văn hóa, thể dục, thể thao và y tế trường học.

 

Tác giả: TRẦN CÔNG NGUYÊN