Phong trào " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Khoẻ để lao động và học tập, Khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc."